x86

Sub-Folder of "Windows 10 LTSC v20.03.11"

x64

Sub-Folder of "Windows 10 LTSC v20.03.11"